Bezpieczeństwo Międzynarodowe

Problematyka badawcza obszaru dotyczy bezpieczeństwa i obronności w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym. Prace ekspertów skupiają się na dogłębnej analizie bieżących wydarzeń i procesów zachodzących na polskiej oraz międzynarodowej scenie politycznej. Obejmują również analizę stosunków bilateralnych i multilateralnych zarówno Polski, jak i innych krajów, a także wyzwań związanych z procesem globalizacji i długoterminowymi trendami wpływającymi na bezpieczeństwo.Badany jest aktualny rozkład sił politycznych na arenie międzynarodowej owocujący w potencjał mocarstw i państw współczesnego świata w drugiej dekadzie XXI wieku.

Jednym z głównych aspektów działalności programowej w tym zakresie jest tworzenie rekomendacji dla wzmocnienia narodowego bezpieczeństwa Polski, a także wyznaczanie priorytetów polityk obronnych wynikających m.in. z członkostwa Polski w strukturach NATO. Wśród głównych wyzwań, szczególną uwagę zwrócić należy na niestabilną sytuację za wschodnią granicą Polski, która wyznacza jednocześnie granice NATO. Konflikt hybrydowy na Ukrainie to problem istotny zarówno z punktu widzenia naszego bezpośredniego sąsiedztwa, ale również z uwagi na rolę, jaką odgrywa w formowaniu się nowego ładu geopolitycznego. Analizy ekspertów w obszarze „Bezpieczeństw i Obronność” dotyczą także pozostałych, toczących się obecnie konfliktów zbrojnych, jak np. wojna w Syrii, a także wyzwań związanych z kryzysem migracyjnym, zwiększeniem zagrożeń terrorystycznych oraz ich wypływem na bezpieczeństwo globalne, regionalne i narodowe.