Tomasz Grzegorz Grosse

Od 2010r. dr hab. nauk humanistycznych, absolwent Instytutu Socjologii oraz Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Maastricht. Stypendysta uniwersytetów w Oxfordzie, Florencji, Yale, Georgetown w Waszyngtonie. Specjalista w zakresie polityk gospodarczych Unii Europejskiej, rozwoju regionalnego, prawa wspólnotowego i zarządzania w administracji publicznej. Obecnie profesor nadzwyczajny Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Członek Zespołu Problemowego ds. Polityki Regionalnej Przestrzennej przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Autor ekspertyz na temat rozstrzygnięć ustrojowych Unii Europejskiej i rozwoju regionalnego min.: dla Sejmu RP, Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ekspert Instytutu Spraw Publicznych oraz Instytutu Kościuszki w zakresie problematyki europejskiej oraz polityk gospodarczych UE. Autor licznych publikacji m.in.: „Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski” (2004), „Polska wobec nowej polityki spójności UE (2004), Innowacyjna gospodarka na peryferiach?” (2007), „Europa na rozdrożu” (2008) , raport na temat przyszłości polityki spójności UE: „Wybrane nurty debaty o przyszłości polityki spójności” (2008).