Energia i klimat

Zakres badawczy tego obszaru programowego skoncentrowany jest wokół wyzwań energetycznych i klimatycznych stojących przed Polską, Unią Europejską i światem. Analizie poddawane są bieżące inicjatywy na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym, jak np. Pakiet Energetyczno-Klimatyczny, czy pomysł utworzenia Unii Energetycznej, a także stan bezpieczeństwa energetycznego poszczególnych państw. Instytut przygotowuje rekomendacje i analizy pomocne dla tworzenia solidarnej europejskiej polityki energetycznej, z uwzględnieniem perspektywy interesu narodowego naszego kraju, w tym zwłaszcza zapotrzebowania naszej rozwijającej się gospodarki na tanie i niezawodne źródła energii.

Tematyka obszaru „Energia i Klimat” obejmuje aspekty bezpieczeństwa (możliwego do zagwarantowania przez szereg rozwiązań służących dywersyfikacji dostaw energii), infrastrukturalne (inwestycje i modernizacja) i ekologii (ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wprowadzanych przez UE i konsekwencje z tym związane). Instytut aktywnie włącza się także w promowanie niezależnej debaty nad strategicznymi kierunkami unijnej polityki energetyczno-klimatycznej, stanowiącej jedną z najważniejszych kwestii leżących u podstaw interesów naszego państwa, w tym zwłaszcza bezpieczeństwa energetycznego Polski.