Instytut Kościuszki jako sprawdzony członek konsorcjum i Partner grantów

Instytut Kościuszki już od 20 lat konsekwentnie buduje trwałe relacje z szerokim gronem podmiotów, dla których dynamiczny rozwój, polityczno-gospodarcza stabilność i bezpieczeństwo są priorytetem najwyższej wagi. Dzięki swej wiodącej pozycji, think tank współpracuje z najlepszymi analitykami z całego świata, dając tym samym początek wielu pionierskim i innowacyjnym przedsięwzięciom. Jako lider wśród polskich organizacji pozarządowych, Instytut Kościuszki realizuje szereg krajowych i międzynarodowych projektów poświęconych wieloaspektowo rozumianej tematyce bezpieczeństwa. Angażując do współpracy kluczowych interesariuszy polityki i biznesu, a także przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz sektora NGO, Instytut inicjuje społeczno-polityczną debatę nad najważniejszymi wyzwaniami dla Polski, Europy i świata.

W gronie instytucji patronujących naszym inicjatywom i projektom znajdują się m.in.: Parlament Europejski, Komisja Europejska, NATO, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP, Kancelaria Prezydenta RP, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju RP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Ministerstwo Obrony Narodowej RP, Ministerstwo Cyfryzacji RP, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa RP, Ministerstwo Finansów RP, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Najwyższa Izba Kontroli, Ministerstwo Energii, Prokuratura Krajowa, Bank Światowy.

Jesteśmy zaufanym i odpowiedzialnym Partnerem konsorcjów ubiegających się o granty, jak i występujących w przetargach. Jesteśmy otwarci na współpracę projektową. Posiadamy wieloletnie doświadczenie realizowania projektów finansowanych z grantów ze środków publicznych na szczeblu krajowym, jak i unijnym.

Aby nawiązać współpracę, skontaktuj się z nami: tomasz.piekarz@ik.org.pl.

Przykłady realizacji projektów o zasięgu narodowym i międzynarodowym:

Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC

Współfinansowanie: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, NATO, Konsulat Stanów Zjednoczonych w Krakowie,

Pierwsze w Polsce i jedno z nielicznych w Europie cykliczne wydarzenie o charakterze public policy conference, poświęcone strategicznym zagadnieniom cyberprzestrzeni i cyberbezpieczeństwa. Organizowany od 2015 r. CYBERSEC został uznany za jedno z pięciu najważniejszych tego typu wydarzeń w Europie. Odbywa się w Katowicach, Krakowie, Warszawie, Brukseli, Waszyngtonie, a także w czasie COVID-19 formie on-line gromadząc najwybitniejszych liderów i ekspertów w celu wzmocnienia fundamentów cyfrowego świata Udział w CYBERSEC Forum biorą przedstawiciele administracji publicznej, instytucji rządowych, służb mundurowych, środowisk eksperckich i akademickich, organizacji międzynarodowych, think tanków oraz sektora prywatnego i wszystkich interesariuszy cyberbezpieczeństwa i nowych technologii. Podczas ostatniej edycji konferencji – CYBERSEC CEE 2019 – wzięło udział ponad 130 prelegentów oraz ponad 17000 uczestników z całego świata.

Inicjatywa Cyfrowego Trójmorza (The Digital 3Seas Initiative)

Współfinansowanie: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Inicjatywa Cyfrowego Trójmorza, stworzona przez Stowarzyszenie, to zbiór projektów transgranicznych i inicjatyw mających na celu rozwój infrastruktury cyfrowej, wspólnych inwestycji i prac badawczo-rozwojowych, a także koncepcji politycznych i legislacyjnych realizowanych na poziomie UE. Głównym założeniem jest połączenie koncepcji security by design z transformacją cyfrową sektora publicznego i prywatnego. Inicjatywa Cyfrowego Trójmorza opiera się na sieciach infrastruktury transportowej i energetycznej, które stanowią trzon Inicjatywy Trójmorza i uzupełnia go o wymiar cyber. Kluczowymi obszarami Inicjatywy Cyfrowego Trójmorza są rozwój infrastruktury cyfrowej w dobie technologii 5G, wspólne inwestycje w supernowoczesne technologie takie jak Internet rzeczy, blockchain i sztuczna inteligencja oraz strategiczna i taktyczna współpraca w zakresie zwalczania zagrożeń i dezinformacji. Powstała w ramach projektu publikacja, tworzona była w oparciu o metodologię zapewniającą rzetelną analizę uwarunkowań w poszczególnych państwach w odniesieniu do problematycznych obszarów, dla których powstać miała poszerzona analiza tj. m.in.: wspólne projekty infrastrukturalne, wypracowanie wspólnych modeli bezpieczeństwa i dobrych praktyk związanych z budową sieci 5G, swobodny przepływ danych, wspólne inicjatywy technologiczne oraz współpraca naukowa i edukacyjna, przyspieszenie transformacji cyfrowej gospodarek regionu, wzmocnienie wymiany handlowej, wsparcie dla rozwoju wybranych sektorów gospodarki 4.0, współpracę w zakresie bezpieczeństwa z uwzględnieniem zagrożeń hybrydowych i wzmacnianie cyberbezpieczeństwa regionu, poprzez m.in. inicjatywy edukacyjne. Opracowanie powstawało przy udziale ekspertów z renomowanych instytucji, którzy także obrali sobie za cel identyfikację realnych szans współpracy w wymiarze regionu i przezwyciężenie zidentyfikowanych problemów w sposób najbardziej adekwatny i efektywny. Dzięki temu nowo powstała mapa ma szansę realnie wzmocnić zaplecze merytoryczne regionalnej współpracy międzynarodowej.

Digital Innovation Hub (DIH)

Digital Innovation Hub (DIH) to kompleksowy punkt wsparcia dla firm przemysłowych, które chcą wprowadzić do swoich fabryk rozwiązania Przemysłu 4.0. DIH pomaga przedsiębiorstwom podnieść konkurencyjność rynkową poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań z obszaru szeroko pojętych technologii cyfrowych. Członkami Digital Innovation Hub (DIH) Krakowskiego Parku Technologicznego są firmy ASTOR i T-Mobile, uczelnie Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Krakowska, a także eksperci z BIM Klaster i Instytutu Kościuszki.

W ramach projektu tworzony jest kompleksowy punkt wsparcia dla firm przemysłowych, które chcą wprowadzić do swoich fabryk rozwiązania Przemysłu 4.0. Łączone są kluczowe technologie i obszary, które składają się na Fabrykę Przyszłości: łączność w sieci 5G, automatyzację i robotyzację, IIoT, sztuczną inteligencję (AI), rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość (AR i VR), cloud computing, technologię BIM, druk 3D, cyberbezpieczeństwo. 

Pomoc przedsiębiorstwom w poprawie ich konkurencyjności na rynku, w głównej mierze poprzez pracę nad procesami produkcyjnymi, jest głównym celem działalności. Kompleksowo podejmowany jest również temat transformacji cyfrowej – nie tylko w obszarze konkretnych narzędzi i rozwiązań technologicznych, ale także finansowania inwestycji, zarządzania zmianą czy zrównoważonego wykorzystywania zasobów.

Projekt realizowany w ramach konkursu „Standaryzacja usług hubów innowacji cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju w ramach programu na lata 2019-2021 p.n. „Przemysł 4.0”.

CYBERSEC in MAŁOPOLSKA

Współfinansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

Problemy z jakimi borykają się małopolskie MŚP w tym startupy to przede wszystkim braki kapitałowe i finansowe uniemożliwiające szeroką promocję swoich produktów na rynkach zagranicznych, niemożność dotarcia do inwestorów zainteresowanych innowacyjnymi produktami, brak profesjonalnego mentoringu przez osoby, które potrafiłyby doradzić w zakresie pozyskiwania inwestorów oraz zdobywania rynków zagranicznych w celu rozpoczęcia lub rozwoju działalności eksportowej, brak wiedzy jak nawiązywać relacje z inwestorami, jak wchodzić na rynki zagraniczne, jak i gdzie sprzedawać innowacyjne produkty. Tym wyzwaniom pragnie wyjść naprzeciw projekt CYBERSEC in MAŁOPOLSKA.

Celem projektu jest nie tylko pobudzenie małopolskich startupów do rozwijania oferty produktowo-usługowej dla cyberbezpieczeństwa, ale także inwestorów do wspierania działalności innowacyjnej startupów i MŚP. W ramach zrealizowanych działań powstała platforma CYBERSEC HUB oraz czasopismo „European Cybersecurity Journal”.

Middle income trap in V4 countries?

Współfinansowanie: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt nakierowany na podniesienie poziomu wiedzy specjalistycznej i praktycznej na temat mechanizmów polityki gospodarczej i rozwiązań, które mogłyby przyczynić się do uniknięcia zjawiska tzw. pułapki średniego dochodu (ang. middle income trap) w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Celem projektu było wypracowanie rekomendacji dostosowanych do aktualnych potrzeb gospodarczych państw Grupy Wyszehradzkiej. W ramach działań projektowych zrealizowano dwie publikacje, konferencję w Warszawie z udziałem przedstawicieli z państw V4 oraz konferencje regionalne.

Bliższa Europa – warsztaty polsko-ukraińskie

Współfinansowanie: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Projekt „Bliższa Europa – warsztaty polsko-ukraińskie” adresowany był do młodej części społeczeństwa ukraińskiego (uczniów, studentów, młodych nauczycieli), którego celem było przybliżenie tej grupie społecznej zagadnień związanych z szeroko rozumianą integracją europejską. Bezpośrednimi beneficjentami projektu (uczestnikami szkoleń trenerskich) byli przede wszystkim młodzi, aktywni społecznie Ukraińcy – liderzy środowisk NGO i środowisk naukowych – wywodzący się z regionów centralnych i wschodnich, zainteresowani przyszłością swojego kraju w ramach Unii Europejskiej.

W kierunku wspólnego obszaru państwa prawa w Europie Środkowo-Wschodniej

Współfinansowanie: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Polsko Amerykańska Fundacja Wolności

Celem projektu było przekazanie polskich doświadczeń z okresu transformacji gospodarczej oraz stworzonych na podstawie ich analizy rekomendacji i propozycji zmian możliwych do wprowadzenia na Ukrainie. Został on przeprowadzony w dwóch etapach, z których pierwszy dotyczył mechanizmów kontroli i założeń audytu w jednostkach ukraińskiego samorządu terytorialnego [współfinansowanie: Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności w ramach programu RITA 2005], a drugi skierowany był na usunięcie barier w celu zwiększenia ochrony praw inwestorów na Ukrainie. W ramach zaplanowanych działań zrealizowano szkolenia trenerskie w Polsce i na Ukrainie.