Instytucje i prawo

Problematyka badawcza obszaru dotyczy systemów instytucjonalno – prawnych Polski i Unii Europejskiej oraz ich współzależności, których istotnym aspektem jest konieczność dostosowania polskiego systemu decyzyjnego i koordynacji polityki europejskiej. Analizowane są realne przesłanki i interesy determinujące europejską politykę poszczególnych państw członkowskich. Badania i ekspertyzy prowadzą do ukazania rzeczywistych korzyści i konsekwencji związanych z integracją europejską na płaszczyźnie politycznej, społecznej i gospodarczej oraz sformułowania rekomendacji w oparciu o realistyczne podejście do celów polskiej polityki w ramach Unii Europejskiej. Instytut zajmuje się także monitoringiem i oceną działalności polskich przedstawicieli w strukturach UE.

Projekty realizowane w ramach tego obszaru programowego mają na celu monitorowanie przepisów prawa polskiego i unijnego, analizowanie i udostępnianie społeczeństwu obiektywnych danych i informacji w zakresie działalności szeroko pojętej władzy publicznej. Inicjatywy te przyczynić się mają do trwałych, pozytywnych zmian i rozwoju społecznych umiejętności do właściwego oceniania, weryfikowania i kontrolowania władzy. Mają również na celu krzewienie idei praworządności, podniesienie standardów demokracji oraz zwiększenie transparentności i etyki w życiu publicznym. W tym kontekście, najistotniejszym aspektem prac badawczych jest zjawisko korupcji w Polsce, które nadal występuje zarówno w życiu publicznym, jak i biznesie, dlatego wymaga podjęcia zaawansowanych działań antykorupcyjnych. By skutecznie walczyć z tą patologią proponujemy bardziej innowacyjne i zaawansowane mechanizmy antykorupcyjne, takie jak praktyczne kodeksy etyczne, szkolenia i audyty. W ramach obszaru realizowane są także projekty mające przekazać najlepsze praktyki demokratycznego państwa prawa naszym partnerom na Wschodzie, a także wesprzeć rozwój polskiej dyplomacji społecznej.