Instytut

Instytut Kościuszki to wiodący pozarządowy ośrodek naukowo-badawczy o charakterze non-profit założony w 2000 r. Naszą misją jest działanie na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju i bezpieczeństwa Polski, jako aktywnego członka Unii Europejskiej oraz NATO.

NIEZALEŻNA DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA

Instytut specjalizuje się w tworzeniu strategicznych rekomendacji i kierunków rozwoju kluczowych polityk publicznych, stanowiących merytoryczne wsparcie dla polskich i europejskich decydentów politycznych. Raporty i analizy przygotowywane przez ekspertów think tanku są niezależne i apolityczne, a ich konkluzje są istotnym źródłem informacji dla sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego.

Jako lider wśród polskich organizacji pozarządowych, Instytut Kościuszki realizuje szereg krajowych i międzynarodowych projektów poświęconych wieloaspektowo rozumianej tematyce bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego, gospodarczego oraz cyberbezpieczeństwa. Angażując do współpracy kluczowych interesariuszy polityki i biznesu, a także przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz sektora NGO, Instytut inicjuje społeczno-polityczną debatę nad najważniejszymi wyzwaniami dla Polski i Europy.

Dzięki swej wiodącej pozycji, think tank przyciąga najlepszych analityków z całego świata, dając tym samym początek wielu pionierskim i innowacyjnym przedsięwzięciom. Instytut Kościuszki jest pomysłodawcą i głównym organizatorem Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC, corocznej konferencji poświęconej strategicznym aspektom cyberprzestrzeni, której pierwsza edycja odbyła się w 2015 r. Wydarzenie stanowi platformę regularnego dialogu pomiędzy kluczowymi interesariuszami i uznane zostało w rankingu Concise Courses za jedną z pięciu najważniejszych konferencji tego typu w Europie. W ramach projektu CYBERSEC, powstała również krajowa odsłona przedsięwzięcia – Polskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC PL.

ZAUFANY PARTNER

Instytut Kościuszki już od ponad 15 lat konsekwentnie buduje trwałe relacje z szerokim gronem podmiotów, dla których dynamiczny rozwój, polityczno-gospodarcza stabilność i bezpieczeństwo naszego kraju stanowią priorytet najwyższej wagi.

Wśród licznych partnerów współpracujących z Instytutem Kościuszki, wyróżnić należy polskie i europejskie instytucje publiczne, organizacje międzynarodowe, krajowych czempionów z różnych sektorów gospodarki, światowych liderów biznesu, wiodące think tanki z Polski i zagranicy, a także najbardziej opiniotwórcze media.

W gronie instytucji patronujących inicjatywom i projektom Instytutu znajdują się m.in.: Parlament Europejski, Komisja Europejska, NATO, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP, Kancelaria Prezydenta RP, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju RP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Ministerstwo Obrony Narodowej RP, Ministerstwo Cyfryzacji RP, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa RP, Ministerstwo Finansów RP, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Najwyższa Izba Kontroli, Ministerstwo Energii, Prokuratura Krajowa, Bank Światowy.

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?

POZNAJ NASZĄ HISTORIĘ

Instytut założony został w 2000 r. pod nazwą Instytut Integracji Europejskiej. Powstanie think tanku było odpowiedzią na postępującą integrację Polski w strukturach unijnych. Proces ten niósł za sobą potrzebę podjęcia działań mających na celu wypracowanie koncepcji z zakresu polityki zagranicznej, które jak najlepiej służyłyby polskiemu interesowi narodowemu w okresie przedakcesyjnym i przyczyniłyby się do pełnego przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej.

W wyniku bezprecedensowego rozszerzenia, najpierw w 2004 r., a następnie 2007 r. Unia stała się bogatsza o 12 nowych państw z Europy Środkowo – Wschodniej i stanęła przed nowymi wyzwaniami – instytucjonalnymi, gospodarczymi, międzynarodowymi i społecznymi. Z kolei w Polsce, szybko stało się oczywistym, iż legislacja i instytucje unijne nie rozwiążą wszystkich polskich problemów. Instytut wyznaczając sobie nowe cele zmienił swoją nazwę na Instytut Kościuszki i rozszerzył działalność badawczą wspierając skuteczność Polski na forum Unii Europejskiej oraz trwałość sojuszu transatlantyckiego. Aktywność ekspercka think tanku skoncentrowana została głównie na kwestiach związanych z bezpieczeństwem energetycznym i gospodarczym, Instytut podejmował również szereg inicjatyw wspierających praworządność i krzewienie wartości demokratycznych.

Na przestrzeni kolejnych lat, rosnące napięcie geopolityczne, konflikt na Ukrainie i nowe zagrożenia o charakterze hybrydowym, wymusiły na całej społeczności międzynarodowej redefinicję klasycznego podejścia do bezpieczeństwa. Zdając sobie sprawę z konsekwencji dynamicznego rozwoju nowych technologii i tzw. czwartej rewolucji przemysłowej, rezonującej na strategiczne obszary funkcjonowania państw i społeczeństw, Instytut dostrzegł potrzebę wypracowania rozwiązań mających na celu budowę europejskiego systemu cyberbezpieczeństwa, w którym Polska, wykorzystując swój ogromny potencjał, może stać się jednym z liderów. Kluczowego znaczenia nabrały również projekty Instytutu Kościuszki wychodzące na przeciw wyzwaniom dla bezpieczeństwa granic, związanych z konfliktem rosyjsko-ukraińskim, wojną w Syrii i kryzysem migracyjnym.

Obserwując dynamikę bieżących wydarzeń i analizując merytoryczne przesłanki, eksperci think tanku już na wczesnym etapie starają się sygnalizować możliwe zagrożenia. Ponad 15 lat działalności Instytutu Kościuszki to nie tylko okres wysiłków na rzecz realizacji polskich interesów narodowych i budowania pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej, ale także starania mające na celu zwiększanie roli organizacji pozarządowych w przestrzeni publicznej. Przeświadczenie, iż to właśnie aktywne zaangażowanie ośrodków myśli niezależnej stanowi fundament dojrzałych demokracji, utwierdza nas w przekonaniu o misyjnym charakterze naszej działalności i motywuje do umacniania swojej pozycji w pierwszej lidze europejskich ośrodków eksperckich.

DLACZEGO KOŚCIUSZKO?

POZNAJ NASZE WARTOŚCI

Tadeusz Andrzej Bonawentura Kościuszko (1746-1817) to wybitny dowódca wojskowy i strateg, inżynier, myśliciel, patriota i bohater narodowy polski oraz amerykański. Był absolwentem Kolegium Pijarskiego, Szkoły Rycerskiej, uczył się w szkołach artystycznych i inżynierskich w Paryżu, walczył w amerykańskiej wojnie o niepodległość oraz w wojnie o obronę Konstytucji 3 Maja, zorganizował powstanie, na czele którego stanął. Był człowiekiem który rozumiał idee republikanizmu, zasady solidarności społecznej i myślał kategoriami dobra całego narodu. Starał się w walce o wolności zjednoczyć Polaków. Dążył do zniesienia poddaństwa osobistego chłopów i ograniczenia pańszczyzny. Gdy los pokierował jego drogi na emigrację, gdzie starł się włączać aktywnie w życie społeczne i polityczne, zorganizował Towarzystwo Republikanów Polskich. Mimo że nie zawsze jego opinie i koncepcje były akceptowane przez większość sfer opiniotwórczych na emigracji, to on do końca swojego życia pozostawał wierny swoim ideom oraz służbie swojej Ojczyźnie. Zawsze dążył do realizowania haseł wolności, równości i dobra Ojczyzny.

Wybierając na patrona naszego Instytutu Tadeusza Kościuszkę chcieliśmy podkreślić, iż przy realizacji naszych działań będziemy kierować się podobnymi wartościami. Podobnie jak on, chcemy poprzez ciągłe doskonalenie i pogłębianie swojej wiedzy oraz codzienną pracę dążyć do wypracowywania nowych idei i koncepcji dla naszego otoczenia, w szczególności dla Polski. Chcemy zabierać głos w debacie publicznej, proponować i przekonywać do wypracowanych przez nas rozwiązań. Pragniemy wytyczać i wskazywać możliwości rozwoju naszego kraju i Europy.