Dla kogo?

Studenci I i II stopnia na kierunkach powiązanych z obszarem działań Instytutu Kościuszki (bezpieczeństwo, politologia, public relations, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, etc.). Na podstawie Twoich predyspozycji i preferencji zostaniesz przydzielony do jednego z działów w Instytucie Kościuszki:

Do jakich działow?

Programowy
PR & Marketing
Fundraising
Eventowy

Ogólne warunki przyjęcia

– Okres trwania praktyk uzależniony od Twoich potrzeb (4-12 tygodni);
– Praktyki w formie zdalnej, stacjonarnej lub hybrydowej.
– Praktyki polegają na wspomaganiu codziennej pracy działów: programowego, PR & Marketing, Fundraisingu, Eventowego oraz innych działań organizacyjnych oraz administracyjnych Instytutu;
– Ukończenie stażu wiąże się z uzyskaniem zaświadczenia o odbytych praktykach oraz referencjami, jeśli kandytat/kandydatka wykonywała swoje zadania sumiennie i terminowo;
– Praktyki studenckie są bezpłatne, po ich ukończeniu istnieje możliwość przedłużenia współpracy w formie płatnego juniorskiego stanowiska.

Wymagania

– Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
– Umiejętność pracy w zespole;
– Status studenta kierunków związanych z obszarem działań Instytutu;
– Rzetelność oraz terminowość wykonywaniu powierzonych zadań.

Dla kogo?

Studenci I i II stopnia na kierunkach powiązanych z obszarem działań Instytutu Kościuszki (bezpieczeństwo, politologia, public relations, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, etc.). Na podstawie Twoich predyspozycji i preferencji zostaniesz przydzielony do jednego z działów w Instytucie Kościuszki:

Co zyskasz?

– Możliwość przedłużenia współpracy w formie płatnej na stanowisku juniorskim,
– Pracę nad interesującymi projektami tj. międzynarodowa konferencja CYBERSEC,
– Możliwość zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa, Public Relations, komunikacji i marketingu, fundraisingu, organizacji eventów, a także funkcjonowania organizacji pozarządowej,
– Nabycie umiejętności stosowania narzędzi (WordPress, TeamWork, Social Media itd.)
– Możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku,
– List rekomendacyjny oraz zaświadczenie o odbytych praktykach,

Sposób aplikacji

Czas trwania praktyk od 4 do 12 tygodni.

 

Wyślij CV z klauzulą o ochronie danych osobowych na adres hr@ik.org.pl z dopiskiem Praktyki w temacie wiadomości. Prosimy również o podanie preferowanego działu w którym chciałabyś/chciałbyś pracować.

 

Przesłanie do Stowarzyszenia Instytut Kościuszki („Stowarzyszenie”) danych osobowych w zakresie szerszym, niż imię, nazwisko, e-mail i/lub telefon stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Stowarzyszenie w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Praktyki są bezpłatne.
Po jego odbyciu istnieje możliwość nawiązania stałej współpracy.

Stowarzyszenie Instytut Kościuszki to niezależna pozarządowa organizacja typu think tank o charakterze non-profit założona w 2000 r. Jego misją jest działanie na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju i bezpieczeństwa Polski, jako aktywnego członka Unii Europejskiej oraz NATO. Swoje działania koncentruje na 5 obszarach programowych: cyberbezpieczeństwo, instytucje i prawo, bezpieczeństwo międzynarodowe, energia i klimat, gospodarka. Twórca CYBERSEC Forum – pierwszego w Polsce i jednego z nielicznych w Europie cyklicznego wydarzenia o charakterze public policy conference, poświęconego strategicznym zagadnieniom cyberbezpieczeństwa – i kilku innych formatów o mniejszej skali. Założyciel CYBERSEC HUB – pierwszego w Polsce centrum kompetencji i innowacji w obszarze cyberbezpieczeństwa. Członek Global EPIC – globalnego ekosystemu regionalnych ekosystemów cyberbezpieczeństwa skupiającego 13 podmiotów z 9 państw świata.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Instytut Kościuszki (Stowarzyszenie) z siedzibą w Krakowie przy ul. Wilhelma Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków.
2) Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: instytut@ik.org.pl lub pisemnie na adres Stowarzyszenia Instytut Kościuszki, ul. Wilhelma Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków.
3) Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku rekrutacji będą przetwarzane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji aktualnie prowadzonego przez Stowarzyszenie podstawą prawną jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art.6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679;
b) w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
c) celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenie (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679). Prawnie uzasadnionym interesem Stowarzyszenia jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Stowarzyszenie – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenie (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Stowarzyszenie, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż rok. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Stowarzyszenie. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
7) Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Stowarzyszenie prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3 c) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Stowarzyszenie prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
10) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
11) Podanie danych osobowych jest wymagane przez Stowarzyszenie dla celów prowadzenia rekrutacji na praktykę/staż. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przez Stowarzyszenie podanie danych jest dobrowolne.