Bliższa Europa – warsztaty polsko-ukraińskie

Międzynarodowy projekt ekspercki realizowany w ramach programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Polska Pomoc 2007. Głównym celem projektu było pobudzenie dążeń proeuropejskich na Ukrainie poprzez upowszechnienie obiektywnej wiedzy z zakresu integracji europejskiej.

Projekt „Bliższa Europa – warsztaty polsko – ukraińskie” adresowany był do młodej części społeczeństwa ukraińskiego (uczniów, studentów, młodych nauczycieli) i miał przybliżyć tej grupie społecznej zagadnienia związane z szeroko rozumianą integracją europejską. Bezpośrednimi beneficjentami projektu (uczestnikami szkoleń trenerskich byli przede wszystkim młodzi, aktywni społecznie Ukraińcy – liderzy środowisk NGO’s i środowisk naukowych – wywodzący się z regionów centralnych i wschodnich, zainteresowani przyszłością swojego kraju w ramach Unii Europejskiej. Głównym celem projektu było pobudzenie dążeń proeuropejskich poprzez upowszechnienie obiektywnej wiedzy z zakresu integracji europejskiej. Podczas realizacji projektu szczególny nacisk położony został na rozwianie istniejących w społeczeństwie ukraińskim mitów i stereotypów na temat procesów integracyjnych. Po zakończonym projekcie powstały materiały szkoleniowe w ukraińskiej wersji językowej. Materiały przedstawiają obiektywną wiedzę z zakresu integracji europejskiej i stanowią odpowiedź na istniejące w społeczeństwie ukraińskim mity i stereotypy na temat procesów integracyjnych. Materiały szkoleniowe poruszają tematy historii i celów integracji, zawierają opis struktur politycznych i administracyjnych UE oraz podstawowych zasad funkcjonowania struktur europejskich. Przebieg projektu: Do grupy osób uczestniczących w szkoleniach trenerskich w Krakowie wyselekcjonowanych zostało 14 liderów i działaczy organizacji pozarządowych ze wschodniej i centralnej Ukrainy oraz Krymu, a także przedstawiciele środowisk akademickich. Projekt składał się z dwóch części realizowanych kolejno na terenie Polski i Ukrainy. Pierwsza część obejmowała szkolenie trenerskie w dniach 5-11 listopada 2006 r. w Krakowie Szkolenia dotyczyły zagadnień historii integracji europejskiej, struktur politycznych i administracyjnych UE, celów integracji, podstawowych zasad funkcjonowania struktur europejskich i przeprowadzone zostały przez współpracujących z Instytutem pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz pracowników instytucji publicznych. Szczególny nacisk został położony na przedstawienie polskich doświadczeń okresu przedakcesyjnego oraz korzyści i kosztów wstąpienia Polski do UE. Współautor projektu – Górka Stanisław.