CYBERSEC – współpraca regionu na rzecz wzmocnienia cyberbeczeństwa

CYBERSEC – współpraca regionu na rzecz wzmocnienia cyberbeczeństwa to projekt realizowany jako element II Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2016, odpowiadający na 3 wyzwania dla Polski wskazane przez MSZ – bezpieczeństwo, kryzys sąsiedztwa, kryzys projektu europejskiego. Rozwój i bezpieczeństwo państw, społeczeństw i podmiotów gospodarczych (także krytycznych – szpitali, elektrowni etc) warunkowane jest bezpiecznym działaniem w cyberprzestrzeni. Zależność ta wzrasta wobec coraz bardziej intensywnego wykorzystywania cyberprzestrzeni do prowadzenia konfliktów (w tym hybrydowych). Projekt angażujący interesariuszy z EŚW (V4, państwa M.Bałtyckiego, Partnerstwo Wschodnie) ma na celu budowanie współpracy wzmacnianiającej cyberbezpieczeństwo. Dostrzegając wagę wyzwania, Polska piastująca prezydencję w Radzie Państw M. Bałtyckiego, przygotowująca się do przewodzenia V4 i bycia gospodarzem Szczytu NATO, winna uczynić budowanie systemu cyberbezpieczeństwa w regionie priorytetem.

Region EŚW to obszar szczególnie istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa Europy.Jego specyficzne uwarunkowania polit.,gosp, i hist.,wpływają na odmienne potrzeby i wyzwania,związane z podejmowaniem szczególnych wysiłków miedzynarodowych,aby stał się on elementem sprawnie funckjonującego systemu cyberbezpieczeństwa w wymiarze europejskim.Rodzi to konieczność intensyfikacji dialogu,prowadzącego do ustanowienia stałych mechanizmów współpracy oraz zwalczania zagrożeń.Jak wskazuje MSZ”obecny system bezpieczeństwa ulega marginalizacji,a instytucje jak OBWE -„lekceważone i pomijane”.Ukazuje to konieczność i wagę realizacji inicjatyw oddolnych, jaką jest niniejszy projekt.W dobie różnorodnych zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni,szczególnie istotne jest m.in. podejmowanie środków zmierzających do zapobiegania błędnemu odczytaniu intencji państw i ich podmiotów podejmowanych w cyberprzestrzeni poprzez ustanowienie odpowiednich mechanizmów współpracy i komunikacji.Jest to szczególnie ważne teraz, gdy poważne incydenty w cyberprzestrzeni stały się m.in. potencjalnym powodem do uruchomienia art. 5 T.Północnoatlantyckiego.Wagę współpracy przy cyberzagrożeniach podkreślił panel doradczy wysokiego szczebla powołany przez GMF oraz Wydział Dypl. Publ. NATO, który zidentyfikował zwiększenie przygotowania NATO na zagrożenia hybrydowe, jako jedną z kluczowych kwestii do dyskusji na Szczycie w 2016r. Projekt nakierowany jest na debatę nad efektywną współpracą w regionie EŚW, która przyczyni się do zwiększania szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa.M.in. po raz pierwszy podejęta zostanie próba stworzenia katalogu środków budowy zaufania dla newralgicznego z punktu widzenia bezpieczeństwa – regionu V4 i jego sąsiadów, odpowiadając na potrzebę wzmocnienia współpracy regionalnej i zwiększenia bezp. EŚW.Do debaty zaproszeni zostaną przedst. innych organizacji reg., Partnerstwa Wschodniego,a także państwa E.Zachodniej,co pozwoli na utworzenie platformy wielostronnej wymiany doświadczeń.

Projekt realizowany jest jako element CYBERSEC2016 i obejmie:

1)Roboczą sesję tematyczną (Breakout Session) podejmującą problematykę współpracy regionu EŚW (szczególnie V4) na rzecz wzmacniania cyberbezpieczeństwa oraz środków budowy zaufania w państwach V4.

2) Panel dyskusyjny w ścieżce Państwo.

4) Zebranie i opracowanie rekomendacji.

 

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej