Frontiers of Democracy – Embedding Democratic Values in Moldova and Ukraine

Frontiers of Democracy – Embedding Democratic Values in Moldova and Ukraine to projekt prowadzony przez Center for EU Enlargement Studies (CENS), niezależny ośrodek badawczy działający przy Central European University (CEU) w Budapeszcie. Inicjatywa poświęcona jest wsparciu przemian demokratycznych dokonujących się obecnie w Mołdawii, na Ukrainie – w krajach zaliczanych do Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej. Instytut Kościuszki jest partnerem projektu.

W złożonym i długotrwałym procesie demokratyzacji, dużym wyzwaniem jest zakorzenienie wartości demokratycznych w świadomości obywateli. Zadanie to jest o tyle trudne, że kraje będące w stanie transformacji ustrojowej muszą wykazać się dużą determinacją i konsekwencją w swoich działaniach. Proces ten nie może odbywać się również bez aktywnego zaangażowania społeczeństwa, które będzie zdolne uformować nowe elity polityczne oraz zbudować trwałe fundamenty społeczeństwa obywatelskiego. W obliczu wielu wyzwań związanych z transformacja ustrojową, CENS zainicjował projekt „Frontiers of Democracy – Embedding Democratic Values in Moldova and Ukraine” i zaprosił do współpracy Instytut Kosciuszki. Celem inicjatywy jest szerzenie wartości demokratycznych w etosie społecznym, a tym samym ułatwienie przyszłej udanej konsolidacji ustrojowej w Mołdawii i na Ukrainie.

Uwzględniając ważne doświadczenia Polski w tym obszarze, a także doceniając wagę zaangażowania organizacji pozarządowych w ten proces, Instytut Kościuszki przyjął zaproszenie węgierskiego think tanku i zdecydował się zostać partnerem projektu, aby aktywnie wspierać państwa Europy Wschodniej w procesie demokratyzacji.

Projekt Center for EU Enlargement Studies poprzez serię warsztatów i konferencji w Budapeszcie, Kiszyniowie i Kijowie, dąży do rozpoczęcia debaty na temat krzewienia demokratycznych wartości, dobrych praktyk i problemów stojących przed państwami dokonującymi transformacji ustrojowej. Spotkania z udziałem liderów opinii i działaczy społeczeństw obywatelskich w krajach V4, Mołdawii i Ukrainy będą platformą do dyskusji i kształtowania rekomendacji dla dalszych przemian. Debaty będą skupiały się na znaczeniu i możliwych sposobach formacji elit politycznych i tworzeniu się społeczeństwa obywatelskiego. Podczas wydarzeń organizowanych w ramach projektu, poruszone zostaną również tak kluczowe kwestie, jak prawa podstawowe, edukacja obywatelska, wolność prasy, tolerancja i poszanowanie różnorodności, podział władzy oraz problem korupcji.

Współpraca ekspercka pomiędzy przedstawicielami krajów Grupy Wyszehradzkiej, a ośrodkami zaangażowanymi w krzewienie demokracji w krajach Europy Wschodniej, pozwoli na korzystną dla obu stron identyfikację osiągnięć i odkrywanie niedociągnięć w tym złożonym procesie. Dzięki uwzględnieniu cech wspólnych, a także poszanowaniu różnorodności państw uczestniczących w projekcie, działania te przyczynią się do umocnienia demokracji nie tylko w Mołdawii i na Ukrainie, ale także w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

Instytut Kościuszki reprezentować będzie Agnieszka Słomian.

Organizacja prowadząca projekt: Center for EU Enlargement Studies

Partnerzy:

Instytut Kościuszki
EUROPEUM Institute for European Policy, Prague
Foreign Policy Association of Moldova, Chisinau

Institute for Euro-Atlantic Cooperation, Kyiv
Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, Bratislava

Projekt współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

Więcej o projekcie na: http://cens.ceu.edu/projects/frontiers-democracy-embedding-democratic-values-moldova-and-ukraine