Małopolska bez korupcji

Projekt grantowy „Małopolska bez korupcji” trwający od 2 stycznia do 30 czerwca 2008 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Intensyfikacja procesu wdrażania działań antykorupcyjnych w Polsce”, miał na celu podniesienie stanu świadomości i wiedzy o zjawisku korupcji oraz przedstawienie i wypracowanie najlepszych metod jej zwalczania i zapobiegania w środowiskach młodych przedstawicieli świata nauki, administracji samorządowej i rządowej, mediów oraz organizacji pozarządowych, a także prawników i lekarzy, jako grup szczególnie narażonych na zjawiska korupcjogenne w początkowej fazie drogi zawodowej. Projekt realizowany był pod hasłem „Przerwijmy zmowę milczenia” i zmierzał do uświadomienia społeczeństwu, iż droga do rozwiązania problemu korupcji prowadzi przez zmianę indywidualnych postaw decydujących o wyborach moralnych.

Projekt został zrealizowany przez Instytut Kościuszki – Instytut Integracji Europejskiej wraz ze Stowarzyszeniem Katon oraz Towarzystwem Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego przy wsparciu Skandynawsko – Polskiej Izby Gospodarczej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej, PKS S.A., księgarni internetowej poczytaj.pl. Patronat medialny nad projektem objęli: Stowarzyszenie MANKO, Radio Kraków S.A, TVP Kraków, Dziennik Polski.

Na projekt składały się następujące nowatorskie inicjatywy:

1. Analityczne podejście do występowania zjawiska korupcji w poszczególnych grupach zawodowych. 2. Innowacyjne i zindywidualizowane podejście do budowania antykorupcyjnych branżowych kodeksów etycznych – zasady i wartości sprzężone z procedurą antykorupcyjną. 3. Edukacja w zakresie antykorupcji – teoria zjawiska korupcji, transfer dobrych praktyk i praktycznych umiejętności.

4. Innowacyjna sieć poradnictwa antykorupcyjnego – nowe kanały komunikacji społecznej.

W ramach projektu „Małopolska bez korupcji” przeprowadzone zostały cztery konferencje oraz trzy szkolenia. Podczas jednego ze szkoleń opracowano „mapy drogowe” Kodeksów Dobrych Praktyk Antykorupcyjnych. Do powstania etycznych „map drogowych”obok dra Krzysztofa Szczerskiego – koordynatora merytorycznego – przyczynili się dr hab. Janina Filek, prof. UEK oraz prof. dr hab. Czesław Porębski – członkowie Rady Programowej Antykorupcyjnych Kodeksów Praktyki Etycznej oraz uczestnicy szkoleń – młodzi przedstawiciele służby zdrowia, prawników, organizacji pozarządowych, administracji, uczelni wyższych i mediów.

W ramach projektu funkcjonowało również Wirtualne Biuro Konsultacji Antykorupcyjnych w Second Life Krakow oraz Forum Wsparcia Antykorupcyjnego na stronie internetowej projektu. W Secend Life Krakow przeprowadzone zostały dwie debaty z ekspertami na tematy zwiazane z występowaniem zjawisk korupcyjnych. Przygotowany został także Raport Instytutu Kościuszki „Małopolska bez korupcji: w poszukiwaniu dobrych praktyk antykorupcyjnych dla Polski”, zawierający artykuły będące efektem zrealizowanych konferencji, badań socjologicznych i szkoleń. Niewątpliwie publikacja ta stanie się ważną pozycją w literaturze traktującej o zjawisku korupcji.