Middle income trap in V4 countries?

Celem projektu jest osiągnięcie wiedzy specjalistycznej i praktycznej na temat mechanizmów polityki gospodarczej, pomocnych dla krajów Grupy Wyszehradzkiej. Jednym z najpoważniejszych problemów, z którymi mogą one mieć konieczność się zmierzyć, jest ryzyko zaistnienia „pułapki średniego dochodu”. Kwestia ta, będąca zagrożeniem dla gospodarek wielu państw, jest myślą przewodnią projektu. Grupa Wyszehradzka zmierzy się z tym tematem i wystąpi z uzgodnionymi propozycjami rozwiązań. Efekty tej współpracy zostaną upublicznione jako rekomendacje skierowane do narodowych i europejskich organów decyzyjnych.

Realizacja projektu ma również zmierzać do odpowiedzi na następujące pytania:

•  Jak zapobiec spowolnieniu wzrostu gospodarczego, powiązanemu ze zjawiskiem “pułapki średniego dochodu“? 

•  Jak znaleźć równowagę między polityką rządu i innowacyjnymi inicjatywami prywatnymi? 

•  Jaka jest przyszłość polityki przemysłowej w obliczu rozwoju gospodarek skoncentrowanych na sektorze usług?

•  Jak stworzyć regionalnie skoordynowaną politykę w globalnym kontekście produkcji sfragmentaryzowanej?

• Jakie krótko- i długoterminowe strategie zezwoliłby państwom Europy Środkowowschodniej na stworzenie przewagi komparatywnej przy jednoczesnym zachowaniu rozwoju społecznego?

Głownym celem projektu jest dostarczenie państwom Grupy Wyszehradzkiej dostosowanych do ich potrzeb politycznych rekomendacji będących składową elastycznej polityki gospodarczej UE. Pułapka średniego dochodu jest realnym zagrożeniem dla Europy Środkowej, istnieje więc potrzeba jej analizy na szczeblu regionalnym w celu wypracowania wspólnych rozwiązań tego problemu. Porównanie z państwami, które przezwyciężyły go w alegorycznych fazach swojego rozwoju wzbogaci debatę przykładami dobrych praktyk. Partnerzy z wszystkich państw Grupy Wyszehradzkiej dostarczyli ekspertów, którzy wzięli udział w dyskusjach podczas konferencji w Warszawie w dniu 11 marca 2015 r. Panele te stanowiły forum wymiany doświadczeń w sferze gospodarki krajów Europy środkowej wśród przedstawicieli środowisk naukowych, biznesowych i politycznych. Wstępem do dyskusji były „opening thesis” stworzone przez ekspertów z instytucji reprezentujących kraje V4, wydane w formie raportu.

Partnerzy merytoryczni:

Association for International Affairs (Czech Rep.)

Századvég School of Politics Foundation (Hungary),

Center for European Affairs (Slovakia)

 

Projekt jest objęty patronatem honorowym Narodowego Banku Polskiego i współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.