Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa granic

Wychodząc na przeciw obecnym wyzwaniom związanym z kryzysem migracyjnym i wojną hybrydową na Ukrainie, Instytut Kościuszki rozpoczyna projekt „Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa granic”. 

Zwiększanie świadomości na temat nowych zagrożeń bezpieczeństwa granic (kryzys migracyjny, wojna hybrydowa na Ukrainie, synergia przestępczości granicznej z działalnością obcych służb specjalnych, terroryzm, przemyt, niekontrolowane masowe migracje ludności, korupcja) i stawianie im czoła poprzez wsparcie wzmacniania praworządności oraz kompetencji instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie granicami ma służyć wzmocnieniu bezpieczeństwa granic państwa polskiego. Jest to warunek konieczny satysfakcjonującej współpracy w ramach zintegrowanego zarządzania granicami Polski, które jednocześnie stanowią granice zewnętrzne Unii Europejskiej i NATO.

Warsztaty w Kijowie pod auspicjami NATO

W ramach swojej najnowszej inicjatywy, polski think tank, przy wparciu NATO zorganizuje pogłębione warsztaty badawcze w Kijowie (NATO Advanced Research Workshop “Addressing Security Risks at the Ukrainian Border through Best Practices on Good Governance – Sources and Counter Measures”), których celem będzie wypracowanie konkretnych rekomendacji dla instytucji ukraińskich.

Tematem dyskusji ekspertów, którzy wezmą udział w wydarzeniu, będą zagrożenia dla bezpieczeństwa granic NATO, w tym polsko-ukraińska współpraca w zakresie zwiększania kompetencji straży granicznej i umacniania mechanizmów walki z korupcją. Warsztaty w Kijowie zorganizowane zostaną w dn. 25-26 lutego 2016 r. i zgromadzą ekspertów, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji międzynarodowych oraz pozarządowych.

Rezultatem ARW będzie wypracowanie rekomendacji dla Państwowej Służby Granicznej i Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy w zakresie zwiększania odporności na korupcję, praworządności oraz przejrzystości funkcjonowania.

Wnioski z dyskusji zostaną przygotowane w oparciu o dobre praktyki krajów NATO. Jednocześnie, liczymy, że będą one ważnym głosem w dyskusji nad strategią zabezpieczania granic realizowaną przez członków Sojuszu. Północnoatlantyckiego. Kijowskie warsztaty “Addressing Security Risks at the Ukrainian Border through Best Practices on Good Governance – Sources and Counter Measures” składac się będą z pięciu paneli eksperckich:

  1. Praworządność sektora obronnego – klucz do integracji euroatlantyckiej Ukrainy [oficjalne otwarcie].
  2. Korupcja jako wyzwanie dla bezpieczeństwa granic.
  3. Narzędzia instytucjonalne przeciwdziałania i zwalczania korupcji w zarządzaniu granicami – doświadczenia międzynarodowe.
  4. Zwiększanie gotowości na kryzysy przygraniczne poprzez zwiększanie praworządności i przejrzystości służb granicznych.
  5. Bilateralny i multilateralny wymiar współpracy międzynarodowej w dziedzinie zwiększania kompetencji i praworządności służb granicznych: inicjatywy transgraniczne, pomoc organizacji międzynarodowych oraz NATO Building Integrity Programme.

Zachęcamy do współpracy z nami przy projekcie „Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa granic”. 

 

Koordynator:

Ziemowit Jóźwik

ziemowit.jozwik@ik.org.pl

+48 12 200 23 73