Pakiet Kluski

Długofalowy projekt Instytutu Kościuszki ma na celu wypracowanie rozwiązań dla szybszego rozwoju gospodarczo – społecznego Polski. W ramach zamierzeń projektowych Instytut Kościuszki wydał raport, którego tezy stały się impulsem do podjęcia prac nad nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i innych ustaw regulujących rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej, zwanej „Pakietem Kluski”. W pracach nad jej kształtem, zleconych przez Kancelarię Premiera RP, uczestniczyli eksperci Instytutu. Instytut podejmował także działania antykorporacyjne.

PUBLIKACJA I PAKIET KLUSKI

W ramach projektu w czerwcu 2006 r. wydany został Raport „Usuwanie barier wzrostu – wybrane zagadnienia prawne”, którego autorzy sformułowali propozycję modelu dla wybranych sfer regulacji działalności gospodarczej. Znalazły się w nim m.in.: rekomendacje dotyczące podejmowania działalności gospodarczej (propozycja wprowadzenia zasady „jednego okienka” oraz odpowiedniego połączenia wielu państwowych systemów informatycznych), uproszczenia funkcjonowania państwowych rejestrów (racjonalizacja istniejącego systemu, zwłaszcza w zakresie rejestru przedsiębiorców oraz ewidencji działalności gospodarczej), reglamentacji działalności gospodarczej (utrzymując obecny układ – w tym koncesje, zezwolenia i działalność regulowaną – należy dążyć do uczynienia go bardziej przyjaznym dla przedsiębiorców, w szczególności poprzez ograniczenie sfery reglamentacji, ograniczenie klauzul uznaniowych, wyeliminowanie zbędnych wymogów wobec przedsiębiorców mających zamiar podjęcia działalności w zakresie reglamentowanym oraz uproszczenie systemu nadzoru.

Tezy raportu stały się impulsem do podjęcia prac nad nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i innych ustaw regulujących rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej, zwanej „Pakietem Kluski”.

27 czerwca 2006 r. w Millenium Plaza w Warszawie odbyła się konferencja prasowa zorganizowana, na której zaprezentowany został raport „Usuwanie Barier Wzrostu – wybrane zagadnienia prawne”. W konferencji wzięli udział autorzy raportu – dr Filip Grzegorczyk i dr Grzegorz Miś, a także Roman Kluska, Jacek Wojciechowicz (Bank Światowy) oraz Mariusz Badura.

Autorzy wyrazili przekonanie, iż rozwinięcie celów badawczych i legislacyjnych Raportu w swej konsekwencji doprowadzi do sytuacji, w której podejmowanie działalności gospodarczej będzie łatwiejsze, tańsze i szybsze, a wdrożenie proponowanych unormowań stanowić będzie pierwszy krok we właściwym kierunku zmian.

Roman Kluska ocenił Raport UBW przedstawiając korzyści, jakie niosą zaproponowane w nim rozwiązania dla środowiska przedsiębiorców. Jacek Wojciechowicz z Banku Światowego podkreślił, że jest bardzo trafną analizą, która ukazała się w niezwykle odpowiednim momencie, a rekomendacje w niej zawarte korespondują z wytycznymi corocznego Raportu „Doing Business 2006”. Mariusz Badura zapowiedział przedstawienie założeń Raportu decydentom politycznym, jako rekomendacji do zmiany prawa.

DZIAŁANIA ANTYKORPORACYJNE

Kolejną publikacją w ramach projektu był raport „Analiza Korporacjonizmu w Polsce – na tle wybranych przykładów”, opisujący kwestię funkcjonowania w Polsce samorządów zawodowych. Raport powstał we współpracy z ekspertami Stowarzyszenia FairPlay. Według autorów idee będące podstawą powołania samorządów zawodowych zostały w Polsce w dalekim stopniu wypaczone. Zamknięcie korporacji na dopływ nowych członków spowodowało, że w chwili obecnej członkowie korporacji posiadają monopol w zakresie wykonywania usług, czego konsekwencją jest zanik konkurencji w ramach branży, powodujący windowanie cen i obniżenie jakości świadczonych usług. Wywołuje to negatywne skutki ekonomiczne odbijające się na stanie całej gospodarki. Według autorów Raportu należy podjąć prace legislacyjne, których skutkiem byłoby uzdrowienie zasad naboru do korporacji zawodowych oraz przyspieszenie rozwoju gospodarczego Polski.  Tomasz Marzec, Marcin Gomoła, Grzegorz Maj, Elżbieta Zenowicz, Marta Milewska, Jarosław Mirończuk, Grzegorz Janas, Inga Jaroszuk – autorzy analizy zaproponowali modelowe rozwiązania w odniesieniu do rzeczoznawców majątkowych, rzeczników patentowych, komorników, adwokatów, notariuszy oraz radców prawnych.