Polska droga do strefy Euro

Długofalowy projekt o wspólnej europejskiej walucie, prezentujący aktualne informacje o spełnianiu przez Polskę kryteriów konwergencji nominalnej oraz realnej. Jego głównym celem jest obalenie mitów o euro, funkcjonujących w społeczeństwie, jednocześnie prowadzone są działania promujące wiedzę o integracji monetarnej.

W ramach projektu Instytut Kościuszki wraz z polskimi i zagranicznymi ekspertami, głównie z Uniwersytetu Fryburskiego przygotował dwujęzyczną publikację „Wejście w strefę Euro: Za czy przeciw?! Polska 2012”. Publikacja jest podsumowaniem merytorycznej debaty z udziałem uznanych w świecie ekonomistów, przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego oraz Banku Światowego. Wydanie tej publikacji miało na celu dostarczenie argumentów do merytorycznej dyskusji dotyczącej wejścia do strefy euro oraz transfer współczesnych nurtów myśli ekonomicznej na polski grunt po deklaracji Premiera Donalda Tuska o szybkiej akcesji. W wymiarze edukacyjnym ma ona także za zadanie popularyzację wiedzy na temat wspólnej waluty Unii Europejskiej, w tym kosztów i korzyści tego procesu.