Przemiany w regionie – Ukraina

Sytuacja w regionie Europy Środkowo-Wschodniej ma na przestrzeni ostatnich lat charakter bardzo dynamiczny. Jest to szczególnie widoczne w przypadku Ukrainy – kraju, na którego scenie politycznej rozgrywają się rewolucyjne wydarzenia mogące, zdaniem wielu, przynieść regionowi najbardziej znaczące zmiany od upadku komunizmu. Instytut Kościuszki, zgodnie ze swoją misją, postanowił włączyć się w proces wzmacniania i wsparcia przemian na Ukrainie realizując projekt Przemiany w regionie – Ukraina.

Projekt  ten jest odpowiedzią na zauważalną potrzebę dostarczania wiarygodnych i rzetelnych informacji na temat sytuacji międzynarodowej Ukrainy, a także czynnej pomocy w tworzeniu rozwiązań o charakterze zarówno prawnym, jak i politycznym i gospodarczym oraz promocji europejskich standardów w różnych dziedzinach życia.

Instytut Kościuszki posiada długoletnie już doświadczenie w realizacji eksperckich i edukacyjnych projektów wzmacniających demokratyczne i prozachodnie przemiany na Ukrainie. Z powodzeniem realizowano warsztaty przybliżające młodym Ukraińcom tematykę integracji europejskiej (m.in.„Bliższa Europa”), inicjowano projekty dotyczące partnerstwa euroatlantyckiego ( „Co oznacza członkostwo w NATO? Polskie doświadczenia w procesie integracji euroatlantyckiej”) z udziałem przedstawicieli środowiska akademickiego i ekspertów, tworzono analizy eksperckie i briefy programowe.

Przemiany w regionie  – Ukraina to zintensyfikowanie działań ukierunkowanych na podstawowe problemy i wyzwania z jakimi zmaga się państwo ukraińskie. Należy do nich przekazywanie doświadczeń w budowaniu państwa prawa i dostarczanie wzorców do przeprowadzenia reformy samorządowej i reform gospodarczych, działania zmierzające do zwiększenia przejrzystości w sektorze publicznym i wsparcie naglących reform sektora energetycznego.