W kierunku wspólnego obszaru państwa prawa w Europie Środkowo – Wschodniej

Projekt realizowany był dotychczas w dwóch etapach. Pierwszy etap dotyczył mechanizmów kontroli i założeń audytu w jednostkach ukraińskiego samorządu terytorialnego, drugi usuwania barier wzrostu i ochrony praw inwestorów na Ukrainie. Obydwa projekty przekazywały partnerowi polskie doświadczenia i dobre praktyki i realizowane były z Instytutem Współpracy Euro-Atlantyckiej z Kijowa.

Mechanizmy kontroli i audytu w administracji publicznej- polskie doświadczenia to projekt współfinansowany przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności w ramach Programu RITA 2005 realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji, który obejmował zorganizowanie szkoleń dla grupy ukraińskich ekspertów i urzędników administracji publicznej dotyczących założeń reformy samorządowej w Polsce oraz zaprezentowanie zasad działania demokratycznych instytucji kontroli w tym Najwyższej Izby Kontroli oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Celem projektu było także przekazanie wiedzy o mechanizmach kontroli i założeniach audytu w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce, na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Urzędu Miasta Krakowa. Szkolenia odbywały się w Krakowie w dniach 04 – 08.09.2006 r.

W ramach projektu przygotowane i wydrukowane zostały w dwóch wersjach językowych (polskiej i ukraińskiej) materiały szkoleniowe – „Materiały Szkoleniowe – W Kierunku Wspólnego Obszaru Państwa Prawa w Europie Środkowo-Wschodniej Mechanizmy kontroli i audytu w administracji publicznej polskie doświadczenia”.

Usuwania barier wzrostu i ochrony praw inwestorów na Ukrainie to projekt współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r., miał na celu przekazanie stronie ukraińskiej polskich doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk w zakresie ochrony praw inwestorów i usuwania barier wzrostu gospodarczego oraz wsparcie transformacji gospodarczej na Ukrainie. Tematyka projektu została określona zgodnie z diagnozą obszarów, w ramach których występuje deficyt lub dysfunkcja mechanizmów demokratycznych oraz mechanizmów gospodarki wolnorynkowej na Ukrainie, tak aby przekazać stronie ukraińskiej dobre praktyki, wnioski oraz zaprezentować sprawdzone rozwiązania obejmujące: prawo gospodarcze, ustawę o swobodzie działalności gospodarczej; usuwanie barier wzrostu gospodarczego; prawo podatkowe, prawo konkurencji; regulacje unijne oraz umowy międzynarodowe; jawność procesu związanego z zakładaniem spółki, wejściem na giełdę, podział odpowiedzialności, kontrola zarządu przez zgromadzenie akcjonariuszy; stabilność prawa; działalność Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, i ochronę praw inwestorów zagranicznych. W ramach projektu przygotowana i uruchomiona została internetowa platforma dyskusyjna dla polskich i ukraińskich ekspertów projektu; w toku toczonej dyskusji ustalony został szczegółowy zakres tematyczny ekspertyzy zawierającej opis polskich doświadczeń z okresu transformacji gospodarczej oraz rekomendacje i propozycje zmian możliwych do wprowadzenia na Ukrainie. Zorganizowane zostały spotkania okrągłego stołu polskich i ukraińskich ekspertów, a także konferencja ekspercka w Kijowie. Ostatecznym celem było przekazanie rekomendacji ukraińskim politykom, ekspertom i decydentom, które zawarte zostały w publikacji wydanej w dwóch wersjach językowych (polskiej i ukraińskiej).